Arkivplan.no

Arkivplan - Surnadal Kommune (under oppbygging)

Glærum

Vinter

 

Arkivplanen til Surnadal kommune skal til ei kvar tid vere retningsgjevande for korleis all dokumentasjon som kommunen treng i sine daglene gjeremål eller har plikt til å oppbevare for ettertida skal registrerast, oppbevarast og nyttast

Arkivplanen for Surnadal kommune er ei total plan for organisering av arkivtenesta, samt ei oversikt over rutinane som gjeld for etablering, bevaring og bruk av arkiver. Planen skal vise kva arkivet omfattar, korleis det er organisert og vere eit redskap for å kvalitetssikre arkivfunksjonane i kommunen. Arkivplanen skal revideres når det skjer endringar i organisasjonen eller saksgangen. Den skal jamnleg oppdaterast og ajourførast.

I kommunen er det rådmannen som har det overordna ansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-1), men det daglege ansvaret for arkivtenesta er delegert til arkivleder.

Arkivplanen er vedteke i kommunestyret ............